صفحه دانش آموزان کلاس اول ۱ شعبه خانه اصفهان

در صورت وجونه هرگونه مشکل، مشکلات خود را با ما طرح نمایید.

فیلم اموزشی فندق فصل ۹ علوم مورخ ۱۲ فروردین

فیلم تدریس، تم ۱۹ ریاضی  مورخ ۱۰ فروردین
دبیر: خانم مهدی پور

تکالیف فارسی مورخ ۷ فروردین

تکالیف:
۱_کتاب نگارش صفحات مربوط به درس 👈مثل خورشید انجام شود.
۲- از کتابچه ی مشق صفحه های تکلیف مربوط به 👈نشانه ی “ث” را انجام بدهند.‌
۳-دیکته از درس صدای موج تا درس مثل خورشید نوشته شود.
۴-روان خوانی این نشانه از کتاب یار الفبا و کتاب فارسی انجام شود.
۵-داخل فیلم تدریس تکلیف داده شد آن را هم انجام دهند.
۶-کتاب کار املا تا آخر نشانه “ث’ انجام شود.

آموزش حرف “ث”  مورخ ۵ فروردین

 دبیر: خانم ظهیری

تمرین درس فارسی مورخ ۲۳ اسفند

تکالیف فارسی مورخ ۲۳ اسفند

۱- کتاب نگارش صفحات مربوط به درس سفر دلپذیر انجام شود.
۲_ از کتابچه ی مشق (جلد سوم‌) یا همان کتاب روباهی که خود بچه ها می شناسند، صفحه های تکلیف مربوط به نشانه ی “ذ” را انجام بدهند.‌
۳- دیکته از دو درس صدای موج و سفر دلپذیر
۴- روان خوانی این نشانه از کتاب یار الفبا و کتاب فارسی انجام دهند.

آموزش حرف “ع”  مورخ ۲۳ اسفند

 دبیر: خانم ظهیری

تکلیف درس فارسی مورخ ۲۱ اسفند
دبیر: خانم مهدی پور

فیلم تدریس نشانه “ذ” مورخ ۲۰ اسفند

فیلم آموزش درس ریاضی مورخ ۲۰ اسفند

فیلم آموزش درس ریاضی مورخ ۲۰ اسفند

فیلم آموزش درس ریاضی مورخ ۲۰ اسفند

صوت آموزش درس علوم مورخ ۱۹ اسفند

فیلم آموزش درس علوم مورخ ۱۹ اسفند

آموزش درس فارسی مورخ ۱۹ اسفند

تکلیف هنر مورخ ۱۶ اسفند

لطفا تصویر را رنگ آمیزی کنید

فیلم آموزش مورخ ۱۶ اسفند

آموزش درس نگارش مورخ ۱۶ اسفند

تکلیف ریاضی مورخ ۱۱ اسفند

تکلیف فارسی مورخ ۱۱ اسفند

تکلیف هنر مورخ ۷ اسفند

 دبیر: خانم رمضانی

رنگ آمیزی

تکلیف فارسی مورخ ۷ اسفند