صفحه دانش آموزان کلاس دوم

در صورت وجونه هرگونه مشکل، مشکلات خود را با ما طرح نمایید.

تکالیف  مورخ ۱۲ فروردین

دانش آموزان عزیز هدیه آسمانی درس های ۱۲،۱۳،۱۴خوانده شود و به سوالات به صورت شفاهی پاسخ دهید.
بخوان و بیندیش کتاب فارسی ،عمو نوروز خوانده شود و خلاصه آن در یک صفحه نوشته شود.

تکالیف مورخ ۸ فرودین

۱- هدیه های آسمانی درس های ۶،۷،۸،۹،۱۰خوانده شود و به سوالات پیوست به صورت شفاهی پاسخ دهید.
۲- سوالات فارسی پیوست را در دفتر نوشته و پاسخ دهید.
۳- جمله ی
اگر یک پروانه بودم…” را به صورت داستان در ۱۰سطر ادامه دهید.
بعد از تعطیلات تکالیف بررسی می شود.

تکالیف  مورخ ۵ فروردین

دانش آموزان عزیز مترادف ها و متضادهای درس نوروز در دفترچه لغت نوشته و خوانده شود.
هدیه های آسمانی درس های ۱،۲،۳،۴،۵،خوانده شود و به سوالات پیوست شده به صورت شفاهی پاسخ داده شود.

پیک نوروزی  مورخ ۳ فروردین

لطفا مطالب را در دفتر خود بنویسید. سوالات بعد از تعطیلات کنترل و در کلاس حل میشود.

آموزش ریاضی  مورخ ۳ فرودین
دبیر: خانم صادقی

تکالیف مورخ ۳ فروردین


دانش آموزان عزیز کتاب کار فارسی صفحات مربوط به درس نوروز انجام شود.
ده خط دیکته از درس نوروز نوشته شود.

تکالیف مورخ ۲۹ اسفند


دانش آموزان عزیز، کتاب نگارش صفحات مربوط به درس ۱۵ انجام شود.
درس را بخوانید وکلمه هایی که با(س) شروع می شوند را پیدا کنید و بنویسید.

آموزش فارسی  مورخ ۲۹ اسفند
دبیر: خانم قاسمی

فیلم فصل ۱۰ علوم فندق مورخ ۲۳ اسفند

سوالات علوم مورخ ۲۳ اسفند

آموزش علوم مورخ ۲۳ اسفند

 دبیر: خانم محمد پور

تکالیف مورخ ۲۲ اسفند

دانش آموزان عزیز مترادف ها و متضادهای درس ۱۴ داخل دفترچه لغت نوشته شود.کتاب کار فارسی درس ۱۴انجام شود.

تکلیف فارسی مورخ ۱۹ اسفند

دانش آموزان عزیز کتاب نگارش درس ۱۴ کامل شود.

۱۰ خط دیکته از درس پرچم بنویسند.

شعر صفحه ۹۱ کتاب فارسی حفظ شود.

فیلم آموزش فارسی مورخ ۱۸ اسفند

آموزش فارسی مورخ ۱۸ اسفند

تکلیف هنر مورخ ۱۶ اسفند

لطفا تصویر را رنگ آمیزی کنید

تکلیف فارسی مورخ ۱۴ اسفند

تکلیف ریاضی مورخ ۸ اسفند

تکلیف هنر مورخ ۷ اسفند

 دبیر: خانم رمضانی

رنگ آمیزی