صفحه دانش آموزان کلاس سوم

در صورت وجونه هرگونه مشکل، مشکلات خود را با ما طرح نمایید.

تکالیف ریاضی  مورخ ۱۲ فروردین

تکالیف فارسی  مورخ ۱۰ فروردین

تکالیف اجتماعی  مورخ ۹ فروردین

تکالیف مورخ ۴ فروردین

 آموزش فارسی مورخ ۲۶ اسفند

فیلم آموزش مورخ ۱۸ اسفند

تکلیف هنر مورخ ۸ اسفند

 دبیر: خانم رمضانی