صفحه دانش آموزان کلاس چهارم

در صورت وجونه هرگونه مشکل، مشکلات خود را با ما طرح نمایید.

کاربرگ درس فارسی مورخ ۱۲ فروردین
دبیر: خانم سلماسی

این سوالات را حتما در دفتر خود بنویسید و پاسخ دهید.

تکالیف ریاضی مورخ ۸ فروردین

تکالیف نوروزی مورخ ۳ اسفند

 دبیر: خانم امینی

لطفا تکالیف را در دفتر خود بنویسید. تکالیف بعد از تعطیلات کنترل و در کلاس حل میشود.

تکالیف فارسی مورخ ۳ فروردین
دبیر: خانم سلماسی

لطفا تکالیف را در دفتر خود بنویسید. تکالیف بعد از تعطیلات کنترل و در کلاس حل میشود.

تکلیف زبان مورخ ۲۶ اسفند
دبیر: خانم نیکویی

تکالیف مورخ ۲۶ اسفند

لطفا آدینه های کلاس چهارم  از شماره ی ۱۷تا ۲۲ را از مدرسه تحویل گرفته و حل کنید همچنین دفتر های نوروزی کلاس چهارم را از مدرسه تحویل بگیرید.

فایل ضمیمه آموزش علوم مورخ ۲۶ اسفند

 دبیر: خانم امینی

تکالیف علوم مورخ ۲۶ اسفند

درس بی مهره ها در کتاب کار علوم  حل شود.

آموزش درس ۱۱ علوم مورخ ۲۶ اسفند

 دبیر: خانم امینی

فیلم آموزش علوم مورخ ۲۶ اسفند

 دبیر: خانم امینی

جزوه ریاضی مورخ ۱۸ اسفند

 دبیر: خانم امینی

آموزش ریاضی مورخ ۱۸ اسفند

 دبیر: خانم امینی

تکالیف دروس ریاضی،علوم، فارسی، هدیه ها و مطالعات مورخ ۱۴ اسفند

 دبیر: خانم امینی

تکلیف هنر مورخ ۸ اسفند

 دبیر: خانم رمضانی

تکلیف ریاضی مورخ ۷ اسفند

 دبیر: خانم امینی

تکلیف اجتماعی مورخ ۷ اسفند

 دبیر: خانم امینی

تکلیف علوم مورخ ۷ اسفند

 دبیر: خانم امینی

درس ۱۰ کتاب علوم مطالعه شود.