صفحه دانش آموزان کلاس پنجم

در صورت وجونه هرگونه مشکل، مشکلات خود را با ما طرح نمایید.

کاربرگ درس فارسی مورخ ۱۲ فروردین
دبیر: خانم سلماسی

این سوالات را حتما در دفتر خود بنویسید و پاسخ دهید.

تکالیف ریاضی مورخ ۸ فروردین

پیک علوم مورخ ۳ فروردین
دبیر: خانم امینی

لطفا تکالیف را در دفتر خود بنویسید. تکالیف بعد از تعطیلات کنترل و در کلاس حل میشود.

پیک ریاضی مورخ ۳ فروردین
دبیر: خانم گلی

لطفا تکالیف را در دفتر خود بنویسید. تکالیف بعد از تعطیلات کنترل و در کلاس حل میشود.

تکالیف فارسی مورخ ۳ فروردین
دبیر: خانم سلماسی

لطفا تکالیف را در دفتر خود بنویسید. تکالیف بعد از تعطیلات کنترل و در کلاس حل میشود.

تکلیف زبان مورخ ۲۶ اسفند
دبیر: خانم نیکویی

تمرین تکمیلی فیلم آموزش ضرب اعشار ریاضی  مورخ ۲۱ اسفند

 دبیر: خانم گلی

آموزش ضرب اعشار ریاضی  مورخ ۱۸ اسفند

 دبیر: خانم گلی

تکلیف هنر مورخ ۸ اسفند

 دبیر: خانم رمضانی

تکلیف ریاضی مورخ ۷ اسفند

 دبیر: خانم گلی

تکلیف علوم مورخ ۷ اسفند

 دبیر: خانم امینی