شرکت در گروه سرود استان

انتخاب دانش آموزان مستعد ،اطلاع به والدین،دانش آموزان ،انتخاب سرود ۰مضمون سرود در مورد حضرت علی اصغر )

شروع تمرینات مکرر همه روزه با دانش آموزان و آماده سازی آنها

بازدید اداره و انتخاب شدن و دعوت به گلستان شهدا برای مسابقه

شرکت در مسابقه و کسب رتبه اول توسط دانش آموزان و دریافت جایزه توسط اداره ناحیه ۵ به دانش آموزان

20171024 112558 - سرود اداره
IMG ۲۰۱۷۱۰۲۴ ۱۵۰۱۳۸ - سرود اداره
Back to list