کسب عملکرد ارزیابی مطلوب توسط واحد آموزشی مدرسه بدون کیف بهار آزادی (BNS) پیرو گزارش بازدید ناظران آموزشی کارشناسی مشارکت های مردمی اداره آموزش و پروررش ناحیه ۵ اصفهان به شماره ۷۷ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱ را به مدیریت محترم مدرسه ، کادر آموزشی و همچنین اولیا عزیز تبریک عرض می نماییم.

ROTBEH - کسب عملکرد ارزیابی مطلوب توسط واحد آموزشی
Back to list

Related Projects