بدینوسیله گواهی می شود آقای پژمان ایراندوست در سمینار تخصصی مدیریت تغییر و نوآوری که در تاریح ۹۴/۰۹/۱۸ بمدت ۲ ساعت در دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان برگزار گردیده شرکت نموده اند.

taghir o noavari - سمینار تخصصی مدیریت تغییر و نوآوری

پروژه های مرتبط