کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

گواهینامه

بدین وسیله گواهی می شود مقاله جناب آقای / سرکار خانم:

فرشته فردید و پژمان ایراندوست تحت عنوان بررسی تاثیر خویشتن شناسی مدیران و کاربرد سبک های تعارض در مراکز آموزش عالی شهرستان سیرجان

پس از ارزیابی توسط داوران منتخب کمیته علمی کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری ” برای ارائه کنفرانس پذیرفته شده است. این کنفرانس در تاریخ ۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۴ با مشارکت سازمان مدیریت صنعتی آذربایجان و دانشگاه فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی در تبریز برگزار گردید

bara - کنفرانس بین المللی جهت گیری های نوین در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری

پروژه های مرتبط