باسمه تعالی 

بدین وسیله، به اطلاع می رساند ، مقاله با مشحصات زیر در فصلنامه تخصصی “طالعات روانشانسی و علوم تربیتی issn: 2476-4477” مورد تائید داوران قرار گرفته ، و در شماره بهار این فصلنامه به چاپ خواهد رسید.

بررسی رابطه بین جو سازمانی با ارتقا انگیزش کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد رفسنجان

مریم آزادی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی ، دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

۲۰۱۸۰۷۰۴ ۱۲۲۱۲۲ - بررسی رابطه بین جو سازمانی با ارتقاع انگیزش کارآفرینی

پروژه های مرتبط